Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Jasmínou Houdek, Jankovcova 1535/2a, Praha 7, IČO: 17493803 (dále jen „prodávající“), a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující”) prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu”) internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese www.moderni-sebeobrana.cz, respektive www.modernisebeobrana.cz

I. Platnost a účinnost smluvních obchodních podmínek

1. Smluvní obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a tvoří nedílnou součást uzavřených závazků v souvislosti s poskytováním Služeb poskytovatele (dále jen „kupní smlouva“) a všech dílčích smluv nebo dohod uzavřených mezi poskytovatelem a kupujícím.
2. Obchodní podmínky zavazují smluvní strany uzavřených obchodů po dobu jejich realizace až do úplného splnění všech závazků smluvních stran z těchto obchodů.

II. Registrace kupujícího na webovém rozhraní

1. Na základě vyplnění objednávkového formuláře provedené na webové stránce může kupující provádět objednávání zboží a služeb.
2. Při vyplňování formuláře na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
3. Údaje uvedené kupujícím  objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující se nemůže dovolávat jejich neplatnosti.
4. Kupující si při nákupu může založit uživatelský účet, usnadňující opakované objednávky. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména v případě porušení obchodních podmínek, dobrých mravů, nebo pokud je déle než jeden rok nevyužíván.
7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně cen. Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků.
2. Veškeré nabídky prodeje zboží a služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3. Pro objednání zboží a služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží a způsobu úhrady kupní ceny zboží.
4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou proto prodávajícím považovány za správné a kupující se nemůže dovolat jejich neplatnosti.
5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením zaplacení objednávky prodávajícím.  Prodávající může vyjádřit svůj souhlas s objednávkou i bez jejího potvrzení, a to tím, že dodá klientovi objednané zboží či službu v souladu s objednávkou.
6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to i bez udání důvodu.
7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
8. Kupující bere na vědomí, že u kurzů poskytovaných mimo území Hlavního města Prahy (s výjimkou letního kempu) vystupuje prodávající pouze jako zprostředkovatel. Kurzy mimo území Hlavního města Prahy poskytují samostatní podnikatelé působící pod značkou prodávajícího podle vzájemné Smlouvy o spolupráci. Kupní smlouvu uzavírá kupující s třetí stranou – samostatným podnikatelem.

IV. Cena za zboží a platební podmínky

1. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Prodávající není plátcem DPH.
2. Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo platební kartou prostřednictvím platební brány.

V. Dodací lhůty a podmínky

1. Prodávající se zavazuje, že ujednané služby bude uskutečňovat v dodacích lhůtách uvedených v objednávce.
2. Místem plnění je adresa uvedená v objednávce.
3. Kupující bere na vědomí, že na kurzech poskytovatele bude postupovat fyzickou aktivitu a prohlašuje, že je k ní fyzicky a zdravotně způsobilý.
4. Prodávající bere na vědomí, že na kurzu bude provozovat veškeré aktivity dobrovolně, na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí, a prohlašuje, že si je vědom všech možných rizik s nimi spojených.
5. Kupující prohlašuje, že provozování veškerých činností na kurzu přizpůsobí svým schopnostem a zdravotní kondici.
6. Pokud si kupující není zcela jist svým zdravotním stavem, je povinen účast na kurzu konzultovat se svým praktickým lékařem.
7. Kupující je povinen v úvodu kurzu informovat lektora o zdravotních problémech a možných komplikacích. Např. onemocnění srdce, omezená hybnost, problémy se zády, tlakem, astmatem, epilepsií, čerstvě prodělané operace/ošetřená zranění a další onemocnění / omezení či těhotenství.
8. Kupující je povinen řídit se na kurzu pokyny lektora. V opačném případě může být z kurzu vyloučen bez nároku na náhradu kurzovného.
9. Poskytovatel kurzu nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu na zdraví a majetku kupujícího nebo způsobených kupujícím třetím osobám, způsobené jeho aktivitou na kurzu.
10. Kupující bere na vědomí, že v rámci kurzů není ze strany prodávajícího zvlášť pojištěn.
11. Pokud se kupující na kurz dostaví pod vlivem omamných látek, nebude na kurz vpuštěn, a  z již probíhajícího kurzu může být vyloučen bez nároku na náhradu kurzovného.

VI. Reklamace a storno podmínky

1. Při zrušení jednodenního kurzu ze strany kupujícího více než 5 pracovních dní předem je storno poplatek 0 % ceny kurzu.
2. Při zrušení jednodenního kurzu ze strany kupujícího 2-5 pracovních dní předem je storno poplatek 50 % ceny kurzu.
3. Při zrušení jednodenního kurzu ze strany kupujícího jeden pracovní den předem nebo v den kurzu je storno poplatek 100 % ceny kurzu.
4. Při zrušení vícedenního kurzu ze strany kupujícího více než 15 pracovních dní předem je storno poplatek 0 % ceny kurzu.
5. Při zrušení vícedenního kurzu ze strany kupujícího 5-14 pracovních dní předem je storno poplatek 50 % ceny kurzu.
6. Při zrušení vícedenního kurzu ze strany kupujícího 1-4 dny předem nebo v den kurzu je storno poplatek 100 % ceny kurzu.
7. Změna osoby účastnící se kurzu je u všech typů kurzů možná bez jakýchkoliv poplatků, pokud nová osoba splňuje podmínky pro přihlášení se ke kurzu.
8. Prodávající u vybraných kurzů poskytuje tzv. „Záruku spokojenosti“. Ta se vztahuje na kurzy, kde je to výslovně uvedeno v popisu kurzu. Zárukou spokojenosti kupující garantuje vrácení celé částky za kurz za následujících podmínek:
– kupující se osobně zúčastní první hodiny kurzu
– kupující požádá e-mailovou zprávou o vrácení peněz nejpozději do dvou pracovních dnů po první hodině kurzu
9. V případě zrušení kurzu ze strany prodávajícího dostanete kupující zpět celou částku do 14 pracovních dnů od zrušení kurzu.

VII. Dárkové poukazy

1. Dárkový poukaz je volně přenositelný na třetí osoby, pokud splňují podmínky přihlášení se ke kurzu.
2. Nákupem dárkového poukazu vzniká kupujícímu/třetí osobě  nárok na účast na kurzu specifikovaném v dárkovém poukazu uplatněním unikátního kódu dárkového poukazu. Přihlášení probíhá prostřednictvím formuláře na webové stránce prodávajícího s uvedením unikátního kódu.
3. Dárkový poukaz je kupujícímu doručován elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce dárkového poukazu.
4. Kupující bere na vědomí, že unikátní kód může být uplatněn toliko jednou. Má se za to, že první uplatnění unikátního kódu je provedeno se souhlasem a vědomím kupujícího. Prodávající nenese zodpovědnost za zneužití kódu třetí osobou.
5. Dárkový poukaz pozbývá platnosti prvním uplatněním unikátního kódu, nebo uplynutím doby platnosti, podle toho, co nastane dříve.
6. Pro účely dárkového poukazu nelze použít storno podmínky podle části IV těchto obchodních podmínek, s výjimkou bodu 5.
7. Prodávající nenese odpovědnost za ztrátu, zneužití, odcizení či poškození dárkového poukazu.

VIII. Změna obchodních podmínek 

1. Poskytovatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně a v přiměřeném rozsahu změnit obchodní podmínky, a to v případě, že v důsledku změny podmínek na trhu nebo jiných podstatných skutečností vznikne opodstatněná potřeba jejich změny.
2. Změnu obchodních podmínek poskytovatel oznámí na webových stránkách.
3. Tento bod obchodních podmínek pouze testuje, zda jste je opravdu četli. Pokud ano, uveďte prosím do objednávkového formuláře do poznámky kód XJKG pro účely naší statistiky a my vám pošleme malý dárek.
4. Kupující je oprávněn ve lhůtě do 30 dnů ode dne změny tyto změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to v jednoměsíční výpovědní době (tato doba je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného poskytovatele). Po výpovědní dobu budou platit obchodní podmínky v nezměněném znění.

IX. Ostatní ujednání

1. Obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi ve vztazích poskytovatele a kupujícím vyplývající z této smlouvy nebudou použity.
2. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními OZ, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
3. Postoupení smlouvy nebo dílčí smlouvy třetí osobě kteroukoliv smluvní stranou je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Kupující nemůže uplatnit náhradu škody u poskytovatele, pokud tento nemůže plnit potvrzenou objednávku (dílčí nebo kupní smlouvu) z titulu vyšší moci působící na poskytovatele zvnějšku. Za vyšší moc se považuje živelní pohroma jakož i jakákoliv jiná právní či faktická skutečnost, která objektivně dlouhodobě znemožní poskytovateli v pokračování jeho činnosti. Tato vyšší moc po dobu svého trvání zprošťuje poskytovatele povinnosti plnit sjednané objednávky.
5. Na smlouvu a dílčí smlouvy se neuplatní ustanovení OZ o adhezních smlouvách.
6. Poskytovatel není v prodlení anebo neporušuje ujednání s kupujícím po dobu, po kterou Kupující neposkytuje poskytovateli součinnost v souladu se vzájemnými ujednáními.

X. Doručování písemností

1. Smluvní strany se zavazují veškerá právní jednání vůči druhé smluvní straně (písemnosti) zasílat písemně formou e-mailu uvedeného kupujícím v registračním formuláři.

XI. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujících a to jméno, příjmení, bydliště a kontaktní údaje (e-mail). Údaje jsou zpracovávány a shromažďovány automatizovaně prostřednictvím kupujícím vyplněného formuláře. Kupující se zavazuje oznámit prodávajícímu případné změny těchto údajů tak, aby prodávající dostál své povinnosti zpracovávat pouze platné a aktuální údaje.
2. Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s právním řádem České republiky. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dobrovolně poskytnuté kupujícím za účelem splnění kupní smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů (zejm. účetní a daňové předpisy) i bez souhlasu kupujícího. 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Obchodní podmínky vydává poskytovatel s platností a s účinností ode dne 1.4.2023 a s platností až do jejich změny, vydání nových obchodních podmínek nebo do jejich odvolání.
2. Vztahy smluvních stran neupravené obchodními podmínkami, smlouvou a dílčí smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními OZ, pokud to smlouva, dílčí smlouva nebo obchodní podmínky ohledně některých ustanovení výslovně nevylučují.
3. Pokud vznikne z plnění uzavřené smlouvy a dílčí smlouvy spor, tak se smluvní strany zavazují řešit jej dohodou smluvních stran. Pokud však se spor nevyřeší dohodou, rozhodne v příslušné záležitosti místně příslušný soud v České republice.    

Nákupní košík